ข่าวกิจกรรม Facebook

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือวันที่ 17 ธ.ค.62 และ 19 ธ.ค.62 ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบและเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ศึกษาดูงานเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้ ศึกษาและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำชามะเขือพวง และ วิธีการทำสเปรย์สมุนไพรนวดคลายเส้นพร้อมทั้งสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้เยี่ยมชมศาสนสถานและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงและวัดท่าการ้องเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานพระพุทธศาสนา