ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 . ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจาก นายเชษฐากฤช ดาราพงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน