ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้เสียสละและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และแม่ผู้มีความมานะ อดทนขยันหมั่นเพียร โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรุตย์ กนกธร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน