ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า, บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน รวมทั้งคำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย ให้แก่ อสม. ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักสงฆ์เขาน้อย