ข่าวกิจกรรม Facebook

2 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคูคลอง โดยมีผู้นำชุมชน , นักเรียนจากโรงเรียนเกษมวิทย์ , นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนแห่งที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ บริเวณห้วยตาลา หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี