ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรฐานและแนวทางในการตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร. ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบ นำมาแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี พร้อมทีงานบุคลากรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน