ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต ทม.บ้านสวน มีความรู้ สามารถปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในเขต ทม.บ้านสวน โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน