รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

***สำหรับผู้ที่มีรายชื่อนอกเขตเทศบาล “แต่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน” เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นายจ้างในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่ต้องการเข้ารับการฉีดซีนหรือต้องการให้ลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สามารถติดต่อขอการรับรองโดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้

***ขณะนี้มีผู้มารับเอกสารแจ้งความประสงค์ ขอรับวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”บ้านสวน เต็มจำนวนตามที่เทศบาลเมืองบ้านสวนได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงขอแจ้ง ปิดการขอรับหนังสือรับรอง (ประกาศ ณ ประกาศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564) สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองไปแล้วให้มายื่นเอกสารได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี