ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

24 พ.ย.64 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนพันสอง” และ “ชุมชนมรกตใต้” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีนายวิรัช เปรมจิต รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้