ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมต้อนรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะลงพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อค้นหา แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ ชุมชนหมู่ 2 สำนักชีนารีวงศ์