ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

8 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน