000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

            วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหนองตะโก ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ซอยบ้านสวนยามนิมิต ม.1

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง