000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

      วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ชุมชนสะอาดปลอดถังขยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะในชุมชน จนสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นชุมชนปลอดถังขยะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการเกิดโรคจากสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน จนทำให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการอิสระ พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง