Previous
Next

      เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (2 ปีซ้อน) นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประกวดนี้เป็นของสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้าน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง