admin4

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา รับจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๔๐๖๗ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้รับส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบกะบะเทท้าย ๖ ล้อ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๓-๓๔๘๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่นันทนาการ และออกกำลังกายกลางแจ้งของเทศบาลเมืองบ้านสวน