สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคาต่ำกว่า 50,000 บาท)

สำนักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

สำนักคลัง