ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ

ใบแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้