ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐