ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐