ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐