ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐