จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จํานวน ๒๕ จุด