ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)