ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง