ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)