ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง