ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน