โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ หน้าบ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน