โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน – เศรษฐกิจ ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านสวน