ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร สีน้ําเงิน จํานวน ๒๕๐ ใบ