จ้างเหมาย้ายและปรับปรุงห้องส่งกระจายเสียงตามสาย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล เมืองบ้านสวน