ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง