ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561