ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 พ.ศ.2561