จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบจําหน่ายน้ําประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๓๔๗/๔-๕) หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน