ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส (e-bidding))