ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระสัจจา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่ ๒)