สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอย สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ (ข้างบริษัทแจ็ซมิน แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส จํากัด) หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน