ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา พร้อมก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)