เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ทุกวันในเวลาราชการ