ใบแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี