สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๕ (ขาหมูดงตาล) หมู่ที่ ๙ ตําบลบ้านสวน