แบบประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี