ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๓๔๗/๔-๕) หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์