ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)