ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน ๖ คัน ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง