ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่นันทนาการ และออกกำลังกายกลางแจ้งของเทศบาลเมืองบ้านสวน