สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี