ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้รับส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง