ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านสวนเศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย๑๒)ถึงเขตทางรถไฟและจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)